WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W BRAMACH SZYBKOBIEŻNYCH

grawertop | Wyposażenie budynków | 3 stycznia 2020

Właściwie każda gałąź przemysłu stawia dziś przed swoimi budynkami, maszynami i urządzeniami bardzo wysokie wymagania, oczekując nawet od bram odgradzających pomieszczenia wysokiej wydajności, wytrzymałości i niezwykle długiej żywotności.

(dalej…)

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress