Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

12/05/2018 Wyłączono przez grawertop

Alarm ppożWszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi muszą być dostosowane do wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zanim obiekt otrzyma pozwolenie na użytkowanie musi przejść między innymi tzw. odbiór strażacki, który potwierdzi spełnienie norm i możliwość dalszej eksploatacji. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

 

Dla użytkowników jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość bezpiecznej i swobodnej ewakuacji podczas zagrożenia. Aby było to możliwe należy zadbać o szereg elementów, które składają się na odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych z budynku. Wszelkie korytarze, klatki schodowe, przejścia, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, powinny być możliwie jak najlepiej odgrodzone od pomieszczeń, w których możliwe jest pojawienie się ognia i trującego dymu. Jest to możliwe za sprawą stosowanych drzwi przeciwpożarowych, które stanowią barierę dla rozprzestrzeniającego się pożaru. W sytuacjach kryzysowych możliwa jest także awaria zasilania, dlatego drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne zasilane niezależnym źródłem energii. Istotnym elementem wyposażenie budynku jest także rozmieszczenie punktów udzielania pierwszej pomocy medycznej a także ręcznych urządzeń gaśniczych, co wiąż się też z odpowiednim oznakowaniem. Cała droga ewakuacyjna powinna być oznakowana w sposób zgodny z przyjętymi normami. Znaki ewakuacyjne muszą być widoczne dla użytkowników i jednoznacznie wskazywać na kierunek ewakuacji i oznaczać poszczególne elementy drogi ewakuacji. Na klatkach schodowych przewiduje się umieszczenie systemu oddymiania grawitacyjnego, który także ma na celu umożliwić bezpieczną ewakuację. W zależności od zastosowanego systemu jego budowa będzie się różniła, jednak zwykle składa się z klap dymowych i napowietrzających lub okien, które mają na celu wprowadzić cyrkulację powietrza dążącą do ciągłego usuwania dymu i ciepła poza budynek.


Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest zapoznać się z planem ewakuacji, który powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu w budynku, szczególnie jeśli użytkujemy dany obiekt systematycznie. Wiedza o najbliższych wyjściach ewakuacyjnych oraz sposobie przeprowadzania ewakuacji, miejscach zbiórek jest bardzo cenna i może przydać się w najmniej oczekiwanej chwili. Warto także z powagą podchodzić do wszelkich ćwiczeń ewakuacji, którą przeprowadza straż pożarna, a także nauczyć się korzystania z apteczek pierwszej pomocy, sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic

Wszelkie zabiegi mające zabezpieczyć budynek przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wykonuje się przede wszystkim, aby zabezpieczyć życie i zdrowie znajdujących się w nim osób. Jednak wiedza o ich istnieniu, sposobie korzystania z urządzeń ppoż oraz znajomość instrukcji ppoż i BHP jest równie ważna.

Dodatkowe informacje na : sklep-ppoz.pl